یاتاقان ثابت و متحرک

:یاتاقان ثابت و متحرک

یاتاقان ها یکی از قطعات اصلی موتوری می باشد که دائما در حال اصطحکاک هستند. یاتاقان متحرک با قرارگیری در قطر داخلی شاطون به میل لنگ متصل می شود و از خوردگی تماس شاطون و میل لنگ جلوگیری می کند. یاتاقان ثابت در واقع به بخش ثابت میل لنگ متصل است و از خوردگی آن جلوگیری می کند.  
یاتاقان ثابت

:یاتاقان ثابت

یاتاقان ثابت در واقع به بخش ثابت میل لنگ متصل است و از خوردگی آن جلوگیری می کند.
یاتاقان متحرک

:یاتاقان متحرک

یاتاقان متحرک با قرارگیری در قطر داخلی شاطون به میل لنگ متصل می شود و از خوردگی تماس شاطون و میل لنگ جلوگیری می کند.
یاتاقان ثابت و متحرک

:محل قرار گیری یاتاقان های ثابت و متحرک

در این شکل محل دقیق یاتاقان های ثابت و متحرک مشخص شده اند. بدین صورت که شماره 3 محل قرار گیری یاتاقان ثابت و شماره 4 محل قرار گیری یاتاقان متحرک می باشد.
طرز قرارگیری پیستون رینگ داخل سیلندر

: اتصال شاطون با میل لنگ و قرار گیری یاتاقان های ثابت و متحرک

بعد از اتصال پیستون به شاطون، توسط یاتاقان متحرک به میل لنگ متصل شده و یاتاقان های ثابت  با قرار گیری در محل خود داخل بلوک سیلندر قرار می گیرند.
فیسبوک لوگو
اینستاگرام لوگو
تلگرام لوگو
لینکداین لوگو